บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ 4.27/5.00 11 2020-06-05 15:46:53
102. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 4.27/5.00 11 2019-10-04 10:47:12
103. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4.27/5.00 11 2019-09-15 00:29:03
104. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีการผิดนัดชำระหนี้ ของ สมาชิก/กรรมการ 4.27/5.00 11 2019-09-13 16:36:18
105. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-12 17:56:03
106. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-10 11:26:59
107. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ 4.27/5.00 11 2019-09-10 11:24:52
108. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-04 14:52:19
109. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญให้มีประสิทธิภาพ 4.27/5.00 11 2019-09-02 23:10:05
110. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.27/5.00 11 2019-09-02 21:19:55
111. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 4.27/5.00 11 2019-09-02 17:14:35
112. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-02 17:11:32
113. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการพิจารณาเห็นชอบหรือรับทราบระเบียบสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-02 16:41:07
114. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-02 16:34:24
115. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคม 4.27/5.00 11 2019-09-02 14:55:09
116. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดและแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-09-02 12:54:54
117. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.27/5.00 11 2019-09-02 12:07:08
118. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ที่ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักPAP-CR"แป๊บ-ซีอาร์" 4.27/5.00 11 2019-09-02 10:19:02
119. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 23:16:04
120. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 18:54:23