บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ วิธีการออกคำสั่งและรูปแบบคำสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-15 07:02:54
2. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 4.27/5.00 11 2016-08-15 08:06:26
3. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-16 04:49:34
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-18 06:55:04
5. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 4.27/5.00 11 2016-08-18 07:54:29
6. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องคดีปกครอง 4.27/5.00 11 2016-08-22 05:34:30
7. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่ควรรู้สำหรับใช้ในการแยกแยะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-24 06:45:23
8. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-24 07:02:41
9. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน 4.27/5.00 11 2016-08-26 03:53:12
10. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-26 05:22:01
11. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ (KM2558) 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:00:13
12. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เรื่องของอายุความ 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:14:44
13. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ (KM2556) 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:18:35
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ประมวลคำแนะนำ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (km2556) 4.27/5.00 11 2016-08-29 06:46:27
15. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-29 08:46:46
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 4.27/5.00 11 2016-08-29 08:54:59
17. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกและชำระบัญชีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:05:05
18. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเเรงงาน การคิดคำนวนชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายเเรงงาน 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:24:12
19. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกรณีสหกรณ์รับจำหุ้นของสหกรณ์ได้หรือไม่ 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:27:04
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:28:23