องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พนัชกร รักไทยวัฒนา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6788903706.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.76 Based on 70 rating)