องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  แหล่งความรู้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธงชัย มณีโชติ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8046423675.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.27 Based on 11 rating)