องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการตรวจการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัครภัทร์ วอนเพียร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0597256879.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.27 Based on 11 rating)