บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด(KM2552) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:02:37
82. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมดำเนินการกลุ่มอาชีพ 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:05:25
83. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (KM2557) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:16:01
84. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:18:06
85. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:19:04
86. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:24:23
87. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:25:27
88. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์(KM2558) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:28:35
89. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:32:10
90. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คำแนะนำกระบวนการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:34:41
91. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:35:50
92. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คุ่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:36:56
93. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:38:25
94. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:39:17
95. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปี (KM2559) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:39:24
96. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ (KM2551) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:42:10
97. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการเพิ่มทุนภายในกลุ่มเกษตรกร 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:45:21
98. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ประมวลคำแนะนำ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (km2556) 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:46:27
99. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:50:25
100. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 0.88/5.00 73 2016-08-29 06:59:15