บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1521. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.79/5.00 5692 2023-05-11 14:34:44
1522. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนงทางการตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2023-05-11 16:26:51
1523. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.12/5.00 161 2023-05-12 09:43:41
1524. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 4.83/5.00 18 2023-05-15 10:22:41
1525. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 4.97/5.00 38 2023-05-15 10:31:17
1526. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ 5.00/5.00 2 2023-05-15 15:41:34
1527. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1.14/5.00 66 2023-05-15 15:57:41
1528. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร คำแนะนำ ความสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 5.17/5.00 35 2023-05-15 17:01:15
1529. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 4.92/5.00 214 2023-05-22 16:25:54
1530. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การผลิตสื่อดิจิทัล ปี 2566 5.23/5.00 22 2023-05-23 13:34:56
1531. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดหาอุปกรณ์การตลาด รายการเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรฯ 5.17/5.00 30 2023-05-26 13:16:17
1532. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสมัครรางวัลเลิศรัฐ 4.93/5.00 249 2023-05-30 09:37:12
1533. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว 4.90/5.00 137 2023-05-30 14:30:27
1534. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 4.68/5.00 128 2023-05-30 14:33:51
1535. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.86/5.00 28 2023-05-30 14:38:18
1536. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การยื่นคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 4.98/5.00 42 2023-06-01 15:36:17
1537. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการแนะนำส่งเสริมการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง 4.72/5.00 4311 2023-06-01 16:33:44
1538. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ(บันได 5 ขั้น) 4.97/5.00 33 2023-06-01 16:55:00
1539. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ. 4.85/5.00 3221 2023-06-08 10:31:09
1540. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านโปรแกรม DPIS 4.60/5.00 5 2023-06-08 11:06:42