บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 1 2022-08-30 11:11:59
42. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 5.00/5.00 1 2022-08-30 10:35:47
43. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระชั้นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกกร 4.57/5.00 7 2022-08-30 10:35:26
44. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4.78/5.00 9 2022-08-30 10:32:44
45. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic 5.00/5.00 1 2022-08-30 10:26:54
46. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 0/5.00 0 2022-08-30 10:25:07
47. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง CHARISMA Influencer 0/5.00 0 2022-08-30 10:24:54
48. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขอเอกสารสิทธิในที่ดินนิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:53:24
49. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ Application Smart 4M ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:45:37
50. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-30 09:36:25
51. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน 1.75/5.00 4 2022-08-30 09:22:13
52. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Calendar & Google Form) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 0/5.00 0 2022-08-30 09:06:56
53. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4.75/5.00 20 2022-08-29 16:59:21
54. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 4.97/5.00 61 2022-08-29 16:20:24
55. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-29 15:54:33
56. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการระดมสมอง 0/5.00 0 2022-08-29 15:23:52
57. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสกหรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 14:58:17
58. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 14:13:35
59. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-29 13:12:00
60. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน 4.73/5.00 15 2022-08-29 12:32:38