บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีบัญชี 0/5.00 0 2022-08-29 12:00:22
62. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การของบประมาณพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2022-08-29 11:54:30
63. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting 5.00/5.00 2 2022-08-29 11:27:23
64. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 2 2022-08-28 14:34:57
65. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 1 2022-08-28 14:30:52
66. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 0/5.00 0 2022-08-26 15:49:18
67. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 5.00/5.00 2 2022-08-26 15:30:32
68. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2022-08-26 14:56:39
69. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต 5.00/5.00 1 2022-08-26 14:50:58
70. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 0/5.00 0 2022-08-26 14:38:35
71. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม มาตรา 20 และ 21 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 0/5.00 0 2022-08-26 14:37:23
72. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 0/5.00 0 2022-08-26 14:34:04
73. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม 0/5.00 0 2022-08-26 14:30:16
74. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ 5.00/5.00 2 2022-08-26 11:41:43
75. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-26 11:40:18
76. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิดการบริหารโครงการฝึกอบรม (อย่างมีประสิทธิืภาพ) 5.00/5.00 2 2022-08-26 09:59:18
77. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจดรายงานการประชุม 0/5.00 0 2022-08-26 09:50:09
78. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2022-08-25 20:39:07
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ประเภทการเกษตร) 4.33/5.00 6 2022-08-25 16:58:17
80. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3.83/5.00 6 2022-08-25 16:20:22