บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินงานการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.70/5.00 43 2022-08-11 10:18:24
122. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.00/5.00 1 2022-08-10 15:58:02
123. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Application Zoom บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 5.00/5.00 1 2022-08-10 09:55:28
124. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน 4.93/5.00 15 2022-08-09 16:39:09
125. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือ ของภาครัฐผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.33/5.00 9 2022-08-09 15:21:03
126. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (การชำระบัญชีล้มละลาย) 4.50/5.00 6 2022-08-09 08:57:59
127. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อดิจิทัลคุณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 5.00/5.00 1 2022-08-08 16:05:10
128. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตุ 4.66/5.00 108 2022-08-08 15:42:23
129. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเเละประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ by Google Form 5.00/5.00 1 2022-08-08 15:22:11
130. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้โปรแกรม Canva เพื่อทำภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) 5.00/5.00 1 2022-08-08 14:29:47
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจข้าวของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2022-08-08 13:00:08
132. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:59:02
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:57:10
134. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเดินทางของกาแฟจากเมล็ดสู่แก้ว 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:52:43
135. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 5.00/5.00 1 2022-08-08 12:50:03
136. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 0/5.00 0 2022-08-06 13:57:35
137. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์(ภารกิจ) 4.86/5.00 130 2022-08-05 16:56:39
138. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 5.00/5.00 2 2022-08-05 14:25:18
139. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ By Google Form 1.00/5.00 1 2022-08-05 13:14:23
140. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 5.00/5.00 1 2022-08-05 10:11:51