บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
201. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.88/5.00 73 2016-08-30 14:01:57
202. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 0.88/5.00 73 2016-08-30 13:36:53
203. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนงาน/โครงการ 0.88/5.00 73 2016-08-30 12:23:31
204. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 0.88/5.00 73 2016-08-30 11:21:05
205. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 0.88/5.00 73 2016-08-30 11:11:17
206. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 0.88/5.00 73 2016-08-30 10:48:50
207. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริการที่ดี 0.88/5.00 73 2016-08-30 10:48:16
208. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารจัดการวัสดุสำนักงานคงเหลือ 0.88/5.00 73 2016-08-30 10:35:15
209. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS 0.88/5.00 73 2016-08-30 09:49:41
210. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือระบบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0.88/5.00 73 2016-08-30 09:38:23
211. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การรับ - ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0.88/5.00 73 2016-08-30 09:26:58
212. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิก-จ่ายเงิน ระบบ GFMIS 0.88/5.00 73 2016-08-30 09:23:54
213. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 0.88/5.00 73 2016-08-30 08:43:40
214. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน กรณีจัดประชุมนอกสถานที่ 0.88/5.00 73 2016-08-30 07:37:03
215. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองเสนอผู้บริหาร\"เทคนิคการติดตามข้อมูล\" 0.88/5.00 73 2016-08-30 06:19:38
216. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเทคนิคในการประสานงาน 0.88/5.00 73 2016-08-30 06:17:05
217. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1-2 0.88/5.00 73 2016-08-30 06:13:32
218. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 0.88/5.00 73 2016-08-30 05:38:48
219. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 0.88/5.00 73 2016-08-30 05:36:11
220. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 0.88/5.00 73 2016-08-30 05:32:51