บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ 2.50/5.00 20 2019-08-30 17:08:52
122. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 5.00/5.00 10 2019-08-30 15:15:06
123. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือมาตรฐานการให้ยบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5.00/5.00 9 2019-08-30 15:10:16
124. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:58:20
125. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การประชุมราชการVSการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม 5.00/5.00 3 2019-08-30 14:55:23
126. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ระบบสำหรับ Administrator 5.00/5.00 2 2019-08-30 14:47:20
127. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การขอรับบำเน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 5.00/5.00 3 2019-08-30 13:50:24
128. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 1.92/5.00 26 2019-08-30 13:40:34
129. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 5.00/5.00 1 2019-08-30 13:38:04
130. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (แผนการยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ 2) 5.00/5.00 1 2019-08-30 13:36:58
131. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5.00/5.00 1 2019-08-30 13:35:22
132. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2019-08-30 11:32:39
133. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 0.98/5.00 163 2019-08-30 09:03:15
134. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การทำลายหนังสือราชการ 1.52/5.00 33 2019-08-30 08:49:39
135. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง สรุปประเด็นถาม-ตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 5.00/5.00 1 2019-08-29 15:20:36
136. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 5.00/5.00 10 2019-08-29 14:26:24
137. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 1.43/5.00 35 2019-08-29 11:20:17
138. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การบริหารความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 0/5.00 0 2019-08-29 10:20:39
139. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ 0.65/5.00 84 2019-08-28 13:58:13
140. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ 1.92/5.00 26 2019-08-27 15:20:40