องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) แพรวพรรณ บุญพลี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7691651008.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.61 Based on 140 rating)