บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน 5.00/5.00 1 2023-08-09 14:52:44
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จ้างบริษัทติดตามทวงถามหนี้ 5.00/5.00 1 2023-08-09 14:46:24
3. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการนับวาระผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการขอสหกรณ์ พ.ศ. 2563 5.00/5.00 1 2023-08-09 14:44:49
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการจำหน่ายพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด (กรณีการจำหน่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะจำหน่ายรวมกันเกิน 500,000 บาท) 4.50/5.00 2 2023-07-20 15:10:05
5. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ระบบข้อหารืออิเล็กทรอนิกส์ 4.83/5.00 6 2023-07-20 10:58:47
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 4.67/5.00 3 2023-07-20 10:56:50
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ 5.00/5.00 2 2023-07-20 10:56:41
8. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก 5.00/5.00 2 2023-07-20 10:56:28
9. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 5.00/5.00 4 2023-07-19 14:26:28
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา สานพานและกระพ้อลำเรียงในโรงงานแปรรูป 5.00/5.00 2 2023-07-19 14:26:17
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนะนำส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 4.50/5.00 8 2023-07-19 13:44:33
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนรายงานการประชุม 4.93/5.00 125 2023-07-18 10:42:32
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับบุคลากรสหกรณ์ 4.56/5.00 9 2023-07-18 10:13:47
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4.60/5.00 10 2023-07-17 15:55:45
15. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อยโดยวิธีการใช้กรณีตัวอย่าง (Case) 4.94/5.00 232 2023-07-17 14:37:44
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ 4.75/5.00 40 2023-07-17 09:22:06
17. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติงานชำระบัญชี 5.00/5.00 3 2023-07-14 23:17:47
18. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ Final Value Chain Thailand (FVCT) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยรองรับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 5.00/5.00 165 2023-07-14 23:11:17
19. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom 5.00/5.00 4 2023-07-14 15:39:43
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การลงทุนของสหกรณ์ 5.00/5.00 367 2023-07-14 15:19:36