องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เพ็ญสิรี ศรียะศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8654431558.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 11.25 Based on 8 rating)