องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการตรวจการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เพ็ญสิรี ศรียะศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6851541339.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 90.00 Based on 1 rating)