องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เพ็ญสิรี ศรียะศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5493844085.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 11.25 Based on 8 rating)