องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ จุธาพร แจ่มใส  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จุธาพร แจ่มใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2690319597.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)