องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล สำหรับหน่วยงานภายนอก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1539392161.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)