องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธัญชนก ศรีพุฒ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2883430471.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)