องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การฝึกอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมฝึกอบรม ศูนย์ฯ 19  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิราภรณ์ คำบาง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8158046832.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)