องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวกัญญาภัทร คำแก้ว  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัชรีกร วงค์โคกสูง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2026049111.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)