องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  เป้าหมาย บุคลการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 46 คน  
  แหล่งความรู้ กรมบัญชีกลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) บุปผา ชัยนันท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4774956092.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)