องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และบุคลากรทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวรุ่งทิวา เปรมอำพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วิไลพร ขันแก้ว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8116150932.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)