องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรม  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จงรักษ์ ภู่ศรี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5719012014.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)