องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และบุคลากรทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวลักษมี แซ่ลิ่ม ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลักษมี แซ่ลิ่ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3046556561.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB) video_3046556561.mp4  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)