องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  เป้าหมาย เพื่อบุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  แหล่งความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวชลิตา หนูยิ้มซ้ายและ นางสาวบุษราภรณ์ แซ่ปัง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อรนุช จ้อยเจือ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7618555701.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)