องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
  เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กาญจนา ยะถา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4462315227.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)