องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0005722652.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)