องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชุติมา วัชรีบำรุง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0713388190.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)