องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ "แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
  เป้าหมาย บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
  แหล่งความรู้ กรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) คณิตา เพ็ชรคง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6907064947.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)