องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ Final Value Chain Thailand (FVCT) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยรองรับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองแผนงาน  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองแผนงาน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นพวรรณ มาทวี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7609638519.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)