องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียนรายงานการประชุม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางมุกดา เพชรรัตน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2315531411.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)