องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการจำหน่ายพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด (กรณีการจำหน่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะจำหน่ายรวมกันเกิน 500,000 บาท)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองคลัง  
  เป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติ และให้เกิดความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัสดุ กองคลัง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รินทราย ลาภสมทบ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3516152187.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.68 Based on 149 rating)