องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย สหกรณ์บริการ จำนวน 2 แห่ง  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6513175911.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.65 Based on 141 rating)