องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายพงศ์สันต์ ขำปู่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง บุษบง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2845801943.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 22.50 Based on 4 rating)