องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การยกระดับชั้นให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ด้วยกลยุทธ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางโสญรา ขำปู่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง บุษบง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4742320404.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 45.00 Based on 2 rating)