องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ภัทรภร ศิริมงคล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1255392154.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.61 Based on 140 rating)