องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ภัทรภร ศิริมงคล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2270768234.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.61 Based on 140 rating)