องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มงคล สังวรสินธุ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2508930689.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.65 Based on 141 rating)