บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-30 20:53:14
2. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบและการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-30 17:07:50
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจสอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-30 16:05:57
4. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-30 14:31:53
5. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 4.27/5.00 11 2022-08-30 12:42:53
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4.27/5.00 11 2022-08-30 10:32:44
7. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน 4.27/5.00 11 2022-08-30 09:22:13
8. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-29 16:20:24
9. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสกหรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-29 14:58:17
10. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-26 15:49:18
11. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 4.27/5.00 11 2022-08-26 15:30:32
12. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.33/5.00 12 2022-08-26 14:56:39
13. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต 4.27/5.00 11 2022-08-26 14:50:58
14. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 4.27/5.00 11 2022-08-26 14:38:35
15. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม มาตรา 20 และ 21 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 4.27/5.00 11 2022-08-26 14:37:23
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4.76/5.00 70 2022-08-25 16:20:22
17. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน 2565 4.27/5.00 11 2022-08-24 14:24:30
18. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องด้านเงินสดของสหกรณ์ที่ตรวจพบได้รับแก้ไข 4.27/5.00 11 2022-08-24 14:19:30
19. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2022-08-23 16:21:15
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากและธุรกิจสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ 4.27/5.00 11 2022-08-23 11:13:00