บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีแพ่งด้วยตนเองในคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน 16 2024-03-22 16:23:31
2. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือ สหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม 85 2024-03-21 11:48:23
3. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเมือพบการกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ 68 2024-02-04 19:20:09
4. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการนับวาระผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการขอสหกรณ์ พ.ศ. 2563 6 2023-08-09 14:44:49
5. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ระบบข้อหารืออิเล็กทรอนิกส์ 10 2023-07-20 10:58:47
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 6 2023-07-20 10:56:50
7. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติงานชำระบัญชี 21 2023-07-14 23:17:47
8. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ รูปแบบการจัดทำวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 18 2023-07-14 13:08:38
9. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 3 2023-07-14 10:44:19
10. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง 73 2023-07-13 13:37:44
11. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกของสหกรณ์ 12 2023-07-13 12:46:06
12. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับคดีแพ่ง 27 2023-07-13 09:57:09
13. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการเขียนสำนวนฟ้อง 703 2023-07-11 16:23:42
14. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2 2023-07-11 11:18:09
15. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 39 2023-07-10 11:12:56
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 2023-07-07 16:02:01
17. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม และข้อหารือ 740 2023-07-05 11:49:36
18. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์ 82 2023-07-04 18:16:34
19. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดทำระเบียบของสหกรณ์ 2 2023-07-04 15:56:08
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการสหกรณ์ 249 2023-06-29 19:10:02