บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการลงทุนสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร 37 2024-04-10 16:18:35
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการลงทุนสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร 3 2024-04-10 16:07:16
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 103 2024-04-09 11:26:52
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไดัรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 59 2024-03-27 15:22:39
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ 310 2024-03-20 14:59:13
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขาดทุนจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 163 2024-02-08 15:03:06
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม 11 2023-11-28 16:33:31
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จ้างบริษัทติดตามทวงถามหนี้ 9 2023-08-09 14:46:24
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา สานพานและกระพ้อลำเรียงในโรงงานแปรรูป 4 2023-07-19 14:26:17
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนะนำส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 11 2023-07-19 13:44:33
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ 43 2023-07-17 09:22:06
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การลงทุนของสหกรณ์ 1309 2023-07-14 15:19:36
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 4 2023-07-14 12:00:02
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยวิธีการสหกรณ์รูปแบบนิคมสหกรณ์การเช่าที่ดิน 3 2023-07-13 16:18:03
15. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP 0 2023-07-13 16:15:03
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 5 2023-07-13 14:51:49
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 2 2023-07-13 14:28:03
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การตรวจสอบเอกสารการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 2023-07-13 14:09:44
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 3 2023-07-13 11:27:56
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดเก็บข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. 1 2023-07-11 11:53:42