บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์ 71 2024-04-09 11:25:25
2. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 40 2024-04-05 14:11:01
3. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 3 2024-04-05 10:42:58
4. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ 159 2024-03-05 17:06:53
5. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ 4 2023-07-20 10:56:41
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก 4 2023-07-20 10:56:28
7. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 7 2023-07-19 14:26:28
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อยโดยวิธีการใช้กรณีตัวอย่าง (Case) 236 2023-07-17 14:37:44
9. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 2 2023-07-14 14:41:37
10. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ และการออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 2023-07-14 14:40:58
11. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ 104 2023-07-14 10:34:18
12. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 1 2023-07-14 09:48:00
13. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสร้างสื่อ power point 2 2023-07-14 09:42:10
14. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม 0 2023-07-14 09:40:39
15. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 2 2023-07-14 09:40:38
16. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 2023-07-14 09:27:06
17. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 7 2023-07-14 09:25:52
18. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 2023-07-13 13:14:25
19. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การควบคุมภายใน 1 2023-07-13 11:39:01
20. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 23 2023-07-13 10:55:39