บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย 5 2023-11-02 00:12:16
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการทำ Photoshop เบื้องต้น 14 2023-11-02 00:11:23
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับบุคลากรสหกรณ์ 12 2023-07-18 10:13:47
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom 4 2023-07-14 15:39:43
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำ Facebook Messenger มาวางที่หน้าเว็บไซต์ 44 2023-07-14 14:51:56
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Canva ในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 3 2023-07-14 11:01:49
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม Mentimeter ตัวช่วยในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ในการจัดโครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ 0 2023-07-13 09:36:02
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft powerpoint 2 2023-07-12 11:09:27
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 2023-07-11 15:38:57
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม ระบบจัดเก็บเอกสาร แฟ้ม 19 รายการ (เวอร์ชั่น 1.0) 88 2023-07-10 13:47:54
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีสร้าง Windows PE USB Flash Drive 6 2023-07-10 11:07:53
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล digital literacy 21 2023-07-05 14:43:57
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และเกียรติบัตรออนไลน์ 23 2023-07-05 11:47:31
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างวิดีโอ ผ่านแอพพลิเคชั่น Inshot แบบง่าย 553 2023-06-27 14:16:41
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel 10 2023-06-12 15:09:11
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีใช้งาน Team Viewer 5 2023-06-12 15:09:03
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ 2 2023-05-08 15:06:42
18. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 2022-09-27 14:45:04
19. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva 1 2022-08-30 14:32:23
20. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic 1 2022-08-30 10:26:54