บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 162 2024-03-19 08:36:29
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ทดสอบ 6 2023-11-02 00:10:59
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการจำหน่ายพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด (กรณีการจำหน่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะจำหน่ายรวมกันเกิน 500,000 บาท) 6 2023-07-20 15:10:05
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนรายงานการประชุม 134 2023-07-18 10:42:32
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 2023-07-17 15:55:45
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ Final Value Chain Thailand (FVCT) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยรองรับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 166 2023-07-14 23:11:17
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร "แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 26 2023-07-14 11:00:42
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 2 2023-07-14 10:22:04
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การให้บริการหอพักและห้องประชุม 6 2023-07-13 13:59:06
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือหลักการปฏิบัติงานในการยืมเงินราชการ 5 2023-07-12 16:14:55
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2 2023-07-12 15:46:03
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 2 2023-07-12 10:02:26
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 83 2023-07-10 18:19:56
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 3 2023-07-07 09:23:26
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 25 2023-06-29 16:11:26
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 124 2023-06-19 10:46:01
17. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 177 2023-06-13 14:11:33
18. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ฯ 1-20 12 2023-06-08 13:27:28
19. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของศูนย์ฯ 1-20 12 2023-06-08 13:26:29
20. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66 2023-05-15 15:57:41