ระบบองค์ความรู้กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลองค์ความรู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ หน่วยงาน จำนวนคนโหวต คะแนนโหวต วันที่ เปิด
1 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยกิจกรรม Walk Rally ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 10 4.90/5.00 2024-07-17 14:08:24
2 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม Mentimeter ตัวช่วยในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 2 5.00/5.00 2024-07-17 11:14:13
3 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม แบบทดสอบออนไลน์มีชีวิต ด้วย Liveworksheets ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 8 4.88/5.00 2024-07-16 16:48:18
4 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดอบรมโครงการผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน กรณี สหกรณ์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2024-07-16 15:44:14
5 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2024-07-16 15:40:12
6 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Chat Bot ด้วย Gemini Google AI ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 5 5.00/5.00 2024-07-16 15:13:02
7 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 6 4.67/5.00 2024-07-15 23:55:08
8 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์สหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน ความเข้มแข็งสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 10 4.50/5.00 2024-07-15 21:59:39
9 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ เทคนิคและขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 78 4.91/5.00 2024-07-15 21:16:44
10 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การนำ Glide App มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 19 4.74/5.00 2024-07-15 19:52:38
11 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม “ระบบงานสารบรรณภายใน งานรับหนังสือราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 4.33/5.00 2024-07-15 17:39:49
12 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และการทุจริตในสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 5.00/5.00 2024-07-15 17:37:31
13 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประสานงานในองค์กร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 19 5.00/5.00 2024-07-15 16:34:29
14 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2567 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 15 4.73/5.00 2024-07-15 16:22:50
15 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ Kahoot โปรแกรมช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการทบทวนความรู้ในโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 9 5.00/5.00 2024-07-15 16:20:40
16 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 16 4.75/5.00 2024-07-15 16:17:06
17 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาเมื่อสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 160 4.93/5.00 2024-07-15 16:05:42
18 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การแยกสหกรณ์จัดตั้งเป็นสหกรณ์ใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 5 4.80/5.00 2024-07-15 15:27:07
19 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ รูปแบบการจัดทำแผนและงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 10 4.80/5.00 2024-07-15 14:39:03
20 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการจัดทำรายงานการตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 10 4.80/5.00 2024-07-15 09:19:21
21 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทำโครงการสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 114 4.92/5.00 2024-07-15 09:18:21
22 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสหกรณ์เครดิตยูเนียน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 4.33/5.00 2024-07-15 08:43:32
23 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 2 5.00/5.00 2024-07-15 08:41:32
24 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กับระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (Info.go.th) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7 4.86/5.00 2024-07-15 08:27:32
25 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Plickers ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 30 4.67/5.00 2024-07-13 09:05:44
26 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แผนปรับปรุงการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 11 4.27/5.00 2024-07-12 09:08:21
27 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การฟ้องคดีเพ่งและการบังคับคดี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 40 4.88/5.00 2024-07-12 09:01:41
28 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข๋์เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 5.00/5.00 2024-07-12 08:44:43
29 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 4 5.00/5.00 2024-07-12 06:53:01
30 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบและผลิตป้ายนิเทศภายในองค์กร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 8 5.00/5.00 2024-07-12 05:45:17
31 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้าง Line Official Account (Line OA) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 13 4.92/5.00 2024-07-11 11:19:26
32 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรตามมาตรา 67 แห่งพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 12 4.58/5.00 2024-07-11 08:40:25
33 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 157 4.96/5.00 2024-07-11 06:49:51
34 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 158 4.98/5.00 2024-07-11 06:48:17
35 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้โปรแกรม Mentimeter ในการจัดโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 18 4.83/5.00 2024-07-10 11:41:02
36 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 4.78/5.00 2024-07-10 10:18:33
37 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กรณีศึกษาขั้นตอนการดำเนินการของสหกรณ์เมื่อเกิดการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 12 4.67/5.00 2024-07-10 09:58:51
38 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำแพลตฟอร์ม Kahoot มาใช้ในกิจกรรมการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 18 4.78/5.00 2024-07-10 08:53:15
39 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการพัฒนาและการกำกับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 44 4.82/5.00 2024-07-10 07:39:15
40 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การตรวจทานหนังสือราชการอย่างมีคุณภาพ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 5.00/5.00 2024-07-10 05:52:40
41 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 12 4.92/5.00 2024-07-09 08:48:24
42 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 101 4.98/5.00 2024-07-09 05:57:35
43 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 12 5.00/5.00 2024-07-07 17:47:57
44 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร คู่มือการจัดชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 59 4.98/5.00 2024-07-05 07:17:00
45 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 34 4.88/5.00 2024-07-04 11:26:19
46 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกหนังสือการทำประโยชน์(กสน.5) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 139 4.92/5.00 2024-07-03 08:02:50
47 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร PLICKERS (APPLICATION) แอปพลิเคชันที่ใช้ทำกิจกรรมถาม-ตอบ ในการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 35 4.77/5.00 2024-07-02 13:18:43
48 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง แนวทางการรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 56 4.95/5.00 2024-07-02 04:46:55
49 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 345 4.97/5.00 2024-07-01 10:12:40
50 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงตัวชี้วัดความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกับองค์ความรู้กฏหมายสหกรณ์ กองแผนงาน 35 4.94/5.00 2024-07-10 10:41:07
51 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 119 4.96/5.00 2024-06-28 10:34:12
52 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้สิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 43 4.88/5.00 2024-06-27 12:06:29
53 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 120 4.93/5.00 2024-06-27 10:46:33
54 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนขอรางวัลเลิศรัฐร่วมใจแก้จน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20 4.90/5.00 2024-06-27 10:09:21
55 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยใช้ Active Learning กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 7 4.86/5.00 2024-06-27 09:02:41
56 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ความรู้ทั่วไปสำหรับการแนะนำ ส่งเสริมธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 379 4.87/5.00 2024-06-27 06:19:26
57 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการสรุปสำนวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม 43 4.72/5.00 2024-06-26 11:15:42
58 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารหนี้ใหม่ เพื่อการแก้ไขหนี้ให้ลดและปลดหนี้ค้างชำระได้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 271 4.85/5.00 2024-06-27 07:55:07
59 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 26 4.69/5.00 2024-06-26 05:33:36
60 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง 4 5.00/5.00 2024-06-24 10:08:16
61 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 140 4.87/5.00 2024-06-21 10:56:16
62 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดที่ไม่ได้ประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 16 4.44/5.00 2024-06-21 07:14:15
63 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม CAI วิชาสหกรณ์นักเรียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 4.90/5.00 2024-06-21 06:00:55
64 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำและการขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์สำหรับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 381 4.95/5.00 2024-06-20 11:52:13
65 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดทำระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 207 4.89/5.00 2024-06-20 09:15:41
66 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 17 4.88/5.00 2024-06-20 04:36:43
67 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ รายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 66 4.86/5.00 2024-06-19 10:08:35
68 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร แนวทางการจัดการทำ Dashboard เพื่อการสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 23 4.96/5.00 2024-06-17 08:39:40
69 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการดำเนินการงบเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 139 4.88/5.00 2024-06-17 05:30:53
70 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 40 4.90/5.00 2024-06-12 11:27:47
71 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 106 4.92/5.00 2024-06-12 10:34:49
72 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สำเร็จของจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 115 4.89/5.00 2024-06-12 05:28:29
73 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27 4.93/5.00 2024-06-12 05:04:02
74 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24 4.96/5.00 2024-06-12 05:01:18
75 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้ Kahoot สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 8 5.00/5.00 2024-06-12 04:55:13
76 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 135 5.00/5.00 2024-06-12 04:20:46
77 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการและศิลปะการแก้ร่างหนังสือติอต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 710 4.98/5.00 2024-06-11 09:17:51
78 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สำเร็จของจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 25 4.80/5.00 2024-06-11 08:40:39
79 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การใช้และตีความกฎหมายสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 24 4.96/5.00 2024-06-11 06:05:36
80 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 417 4.97/5.00 2024-06-04 11:00:21
81 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 5.00/5.00 2024-05-31 10:13:05
82 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี โดย “LINE Official Account Manager” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 306 4.97/5.00 2024-05-30 13:50:35
83 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบการควบคุมภายในสำหรับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 117 4.94/5.00 2024-05-30 10:33:38
84 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 1 4.00/5.00 2024-05-29 11:57:42
85 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 81 4.93/5.00 2024-05-29 11:26:25
86 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใน 4 มิติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 130 4.67/5.00 2024-05-28 14:25:35
87 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 18 4.83/5.00 2024-05-29 14:36:52
88 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล จะทำอย่างไร เมื่อโดนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ 12 4.92/5.00 2024-05-23 11:56:23
89 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ แนวทางการส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 78 4.92/5.00 2024-05-21 12:11:05
90 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 531 4.89/5.00 2024-05-20 15:59:43
91 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งบการเงินกับการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 214 4.98/5.00 2024-05-20 09:19:02
92 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 5.00/5.00 2024-05-17 14:09:17
93 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 365 4.92/5.00 2024-05-15 14:17:17
94 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 142 4.99/5.00 2024-05-08 13:08:45
95 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน ในสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 226 4.92/5.00 2024-05-08 12:08:04
96 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 603 4.96/5.00 2024-05-09 13:08:56
97 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 11 5.00/5.00 2024-05-07 15:31:08
98 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รูปแบบการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 243 4.91/5.00 2024-05-07 08:44:13
99 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์แบบมืออาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 802 4.81/5.00 2024-05-03 17:13:20
100 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการวิเคราะห์เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 98 4.79/5.00 2024-05-01 16:26:58
101 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 733 4.94/5.00 2024-05-02 09:07:23
102 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 513 4.94/5.00 2024-04-29 17:13:34
103 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อพบเหตุไม่ปกติ (ธุรกิจการรับฝากเงิน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1410 4.95/5.00 2024-04-29 16:50:53
104 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 136 4.86/5.00 2024-04-26 16:10:38
105 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเกิดข้อบกพร่องและแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 526 4.99/5.00 2024-04-25 09:18:44
106 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 460 4.99/5.00 2024-04-24 15:14:18
107 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ด้วยการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 20 4.70/5.00 2024-04-24 11:17:53
108 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบประเมินผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 168 4.93/5.00 2024-04-24 10:34:45
109 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 2131 4.87/5.00 2024-04-22 13:45:46
110 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปิดบัญชีสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 178 4.97/5.00 2024-04-19 11:36:20
111 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจการสหกรณ์ตามแนวทางของ PDCA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 178 4.98/5.00 2024-04-19 11:32:41
112 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการส่งเสริมการออมในรูปแบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 198 4.97/5.00 2024-04-17 13:28:23
113 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการลงทุนสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 518 4.97/5.00 2024-04-10 16:18:35
114 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 321 4.98/5.00 2024-04-09 11:25:25
115 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 185 4.94/5.00 2024-04-09 11:26:52
116 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 20 4.85/5.00 2024-04-05 10:42:58
117 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 180 4.96/5.00 2024-07-02 04:56:39
118 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไดัรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 157 4.92/5.00 2024-03-27 15:22:39
119 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีแพ่งด้วยตนเองในคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 1244 4.93/5.00 2024-03-22 16:23:31
120 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือ สหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 142 4.94/5.00 2024-03-21 11:48:23
121 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 337 4.72/5.00 2024-03-20 14:59:13
122 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 176 4.88/5.00 2024-03-19 08:36:29
123 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 170 0.97/5.00 2024-03-05 17:06:53
124 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขาดทุนจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 186 2.15/5.00 2024-02-08 15:03:06
125 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเมือพบการกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81 1.89/5.00 2024-02-04 19:20:09
126 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 12 7.92/5.00 2023-11-28 16:33:31
127 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 7 13.00/5.00 2023-08-09 14:52:44
128 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จ้างบริษัทติดตามทวงถามหนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 9 10.56/5.00 2023-08-09 14:46:24
129 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการนับวาระผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการขอสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 6 16.50/5.00 2023-08-09 14:44:49
130 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการจำหน่ายพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด (กรณีการจำหน่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะจำหน่ายรวมกันเกิน 500,000 บาท) กองคลัง 7 14.57/5.00 2023-07-20 15:10:05
131 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ระบบข้อหารืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 10 9.40/5.00 2023-07-20 10:58:47
132 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 8 11.88/5.00 2023-07-19 14:26:28
133 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา สานพานและกระพ้อลำเรียงในโรงงานแปรรูป สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 4 22.50/5.00 2023-07-19 14:26:17
134 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนะนำส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 11 8.18/5.00 2023-07-19 13:44:33
135 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 138 0.80/5.00 2023-07-18 10:42:32
136 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-07-18 10:13:47
137 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16 6.56/5.00 2023-07-17 15:55:45
138 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อยโดยวิธีการใช้กรณีตัวอย่าง (Case) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 237 0.40/5.00 2023-07-17 14:37:44
139 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติงานชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 4.32/5.00 2023-07-14 23:17:47
140 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ Final Value Chain Thailand (FVCT) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยรองรับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กองแผนงาน 168 0.60/5.00 2023-07-14 23:11:17
141 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 6 16.67/5.00 2023-07-14 15:39:43
142 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การลงทุนของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 1524 0.98/5.00 2023-07-14 15:19:36
143 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำ Facebook Messenger มาวางที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 44 2.05/5.00 2023-07-14 14:51:56
144 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ และการออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 22.50/5.00 2023-07-14 14:40:58
145 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ รูปแบบการจัดทำวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 5.00/5.00 2023-07-14 13:08:38
146 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 4 22.50/5.00 2023-07-14 12:00:02
147 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Canva ในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 4 25.00/5.00 2023-07-14 11:01:49
148 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร "แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 26 3.46/5.00 2023-07-14 11:00:42
149 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 5 20.00/5.00 2023-07-14 10:44:19
150 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 105 0.90/5.00 2023-07-14 10:34:18
151 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 2 45.00/5.00 2023-07-14 10:22:04
152 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-14 14:41:37
153 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสร้างสื่อ power point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 2 45.00/5.00 2023-07-14 09:42:10
154 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2023-07-14 09:40:39
155 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 10 12.50/5.00 2023-07-14 09:27:06
156 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2023-07-14 09:48:00
157 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยวิธีการสหกรณ์รูปแบบนิคมสหกรณ์การเช่าที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 3 30.00/5.00 2023-07-13 16:18:03
158 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2023-07-13 16:15:03
159 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการควบคุมภายในของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 3 31.67/5.00 2023-07-13 15:58:20
160 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 43 2.09/5.00 2023-07-17 09:22:06
161 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 5 18.00/5.00 2023-07-13 14:51:49
162 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2023-07-13 14:28:03
163 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การตรวจสอบเอกสารการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2023-07-13 14:09:44
164 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การให้บริการหอพักและห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 6 15.00/5.00 2023-07-13 13:59:06
165 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 73 1.23/5.00 2023-07-13 13:37:44
166 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 47.50/5.00 2023-07-13 13:14:25
167 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 17 6.47/5.00 2023-07-13 12:46:06
168 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การควบคุมภายใน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 2 47.50/5.00 2023-07-13 11:39:01
169 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 18.00/5.00 2023-07-13 11:27:56
170 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 23 4.13/5.00 2023-07-13 10:55:39
171 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-14 09:40:38
172 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับคดีแพ่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 3.33/5.00 2023-07-13 09:57:09
173 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม Mentimeter ตัวช่วยในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ในการจัดโครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 2 48.50/5.00 2023-07-13 09:36:02
174 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือหลักการปฏิบัติงานในการยืมเงินราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 5 18.00/5.00 2023-07-12 16:14:55
175 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2 45.00/5.00 2023-07-12 15:46:03
176 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft powerpoint ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2023-07-12 11:09:27
177 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 33 2.73/5.00 2023-07-12 10:31:38
178 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 45.00/5.00 2023-07-12 10:02:26
179 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 14 8.86/5.00 2023-07-14 09:25:52
180 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประเมินโครงการฝึกอบรมด้วย KirkPatrick ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 11.25/5.00 2023-07-11 16:23:46
181 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-11 15:38:57
182 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 2 45.00/5.00 2023-07-11 15:12:07
183 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการเขียนสำนวนฟ้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 703 0.13/5.00 2023-07-11 16:23:42
184 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิดการชำระบัญชีให้สามารถถอนชื่อได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 684 0.13/5.00 2023-07-11 13:18:11
185 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดเก็บข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2023-07-11 11:53:42
186 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 2 45.00/5.00 2023-07-11 11:18:09
187 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 3 30.00/5.00 2023-07-11 10:15:15
188 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 7 14.29/5.00 2023-07-11 09:36:02
189 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 83 1.08/5.00 2023-07-10 18:19:56
190 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม ระบบจัดเก็บเอกสาร แฟ้ม 19 รายการ (เวอร์ชั่น 1.0) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 89 1.07/5.00 2023-07-10 13:47:54
191 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การพัฒนาการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 88 1.02/5.00 2023-07-10 13:44:46
192 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 39 2.31/5.00 2023-07-10 11:12:56
193 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีสร้าง Windows PE USB Flash Drive ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 15.00/5.00 2023-07-10 11:07:53
194 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 18 5.00/5.00 2023-07-10 10:48:33
195 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 16 5.94/5.00 2023-07-08 15:45:47
196 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 11 9.09/5.00 2023-07-07 16:28:51
197 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 90.00/5.00 2023-07-07 16:02:01
198 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 3 30.00/5.00 2023-07-07 14:02:42
199 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 30.00/5.00 2023-07-07 09:23:26
200 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล digital literacy สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 21 4.29/5.00 2023-07-05 14:43:57
201 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2 45.00/5.00 2023-07-05 14:35:03
202 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมสู่รางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 149 0.60/5.00 2023-07-05 13:08:52
203 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม และข้อหารือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 741 0.13/5.00 2023-07-05 11:49:36
204 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และเกียรติบัตรออนไลน์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 25 4.00/5.00 2023-07-05 11:47:31
205 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 82 1.10/5.00 2023-07-04 18:16:34
206 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดทำระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 2 45.00/5.00 2023-07-04 15:56:08
207 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 12.86/5.00 2023-07-03 13:52:38
208 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โมเดลต้นแบบข้าวโพดหลังนาครบวงจรผ่านระบบสหกรณ์สู่ความยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 53 1.89/5.00 2023-06-30 18:01:21
209 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดเก็บข้อมูลรายงานปริมาณธุรกิจและ แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 86 1.16/5.00 2023-06-30 14:44:47
210 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 4 23.50/5.00 2024-05-31 11:44:31
211 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 23.75/5.00 2023-07-04 15:53:07
212 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 25 3.60/5.00 2023-06-29 16:11:26
213 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 2471 0.04/5.00 2023-06-29 11:34:25
214 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 37 2.70/5.00 2023-06-29 09:43:48
215 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 70 1.29/5.00 2023-06-29 09:38:28
216 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 249 0.36/5.00 2023-06-29 19:10:02
217 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 79 1.20/5.00 2023-06-27 15:11:23
218 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างวิดีโอ ผ่านแอพพลิเคชั่น Inshot แบบง่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 553 0.16/5.00 2023-06-27 14:16:41
219 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง (Logical Framework Method) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 9 12.33/5.00 2023-06-27 11:07:44
220 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 21 4.29/5.00 2023-06-26 14:38:50
221 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบังคับคดีแพ่งสาระน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 253 0.40/5.00 2023-06-26 13:15:49
222 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 18 5.00/5.00 2023-06-21 10:53:32
223 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 123 0.77/5.00 2023-06-21 09:38:57
224 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการเข้าใช้งานระบบการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 118 0.85/5.00 2023-06-20 11:55:06
225 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 248 0.36/5.00 2023-06-20 10:25:15
226 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม 124 0.73/5.00 2023-06-19 10:46:01
227 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAMELS Analysis สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 647 0.15/5.00 2023-06-16 13:39:15
228 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 105 0.90/5.00 2023-06-15 15:23:33
229 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 3593 0.04/5.00 2023-06-14 11:19:45
230 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 3272 0.04/5.00 2023-06-14 11:16:08
231 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 149 0.60/5.00 2023-06-14 09:40:37
232 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 177 0.51/5.00 2023-06-13 14:11:33
233 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 270 0.39/5.00 2023-06-09 15:25:39
234 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 6 15.00/5.00 2023-06-09 09:22:34
235 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสื่อโดยใช้แพลตฟอร์ม CANVA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 471 0.19/5.00 2023-06-12 08:40:06
236 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 93 0.97/5.00 2023-06-08 18:44:47
237 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 71 1.41/5.00 2024-05-28 14:26:28
238 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของศูนย์ฯ 1-20 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-06-08 13:26:29
239 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ฯ 1-20 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-06-08 13:27:28
240 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 60 1.50/5.00 2023-06-09 10:39:03
241 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านโปรแกรม DPIS กองการเจ้าหน้าที่ 5 18.00/5.00 2023-06-08 11:06:42
242 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3224 0.03/5.00 2023-06-08 10:31:09
243 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ(บันได 5 ขั้น) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 34 2.79/5.00 2023-06-01 16:55:00
244 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อายุความในคดีแพ่งที่น่าสนใจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 287 0.31/5.00 2023-06-15 14:27:27
245 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการแนะนำส่งเสริมการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 4333 0.02/5.00 2023-06-01 16:33:44
246 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การยื่นคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 42 2.14/5.00 2023-06-01 15:36:17
247 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 28 3.21/5.00 2023-05-30 14:38:18
248 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 128 0.70/5.00 2023-05-30 14:33:51
249 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 137 0.66/5.00 2023-05-30 14:30:27
250 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 249 0.36/5.00 2023-05-30 09:37:12
251 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดหาอุปกรณ์การตลาด รายการเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 31 3.06/5.00 2023-05-26 13:16:17
252 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 215 0.43/5.00 2023-05-22 16:25:54
253 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร คำแนะนำ ความสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 36 2.64/5.00 2023-05-15 17:01:15
254 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 4 25.00/5.00 2023-05-15 15:41:34
255 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 38 2.37/5.00 2023-05-15 10:31:17
256 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 19 5.00/5.00 2023-05-15 10:22:41
257 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 66 1.36/5.00 2023-05-15 15:57:41
258 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 162 0.59/5.00 2023-05-12 09:43:41
259 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนงทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 2 45.00/5.00 2023-05-11 16:26:51
260 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 5693 0.02/5.00 2023-05-11 14:34:44
261 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 514 0.18/5.00 2023-05-11 10:58:58
262 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2023-05-08 15:06:42
263 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 48 3.02/5.00 2023-04-27 11:10:52
264 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 9 10.00/5.00 2023-04-18 14:09:17
265 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล สำหรับหน่วยงานภายนอก กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 2 45.00/5.00 2023-04-18 13:46:29
266 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การผลิตสื่อดิจิทัล ปี 2566 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 23 4.13/5.00 2023-05-23 13:34:56
267 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทาง “แบบสำรวจเพื่อติดตามประเมินผล และแบบรายงานการฝึกอบรม โครงการ/หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปี 2565 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-09-25 13:28:45
268 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-09-25 12:45:07
269 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 0 0/5.00 2022-09-07 11:17:15
270 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการให้น่าสนใจและสวยงาม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-31 15:52:54
271 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2022-08-31 10:24:27
272 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 8 11.75/5.00 2022-08-30 20:53:14
273 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 3 30.00/5.00 2022-08-30 16:42:47
274 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2022-08-30 16:25:42
275 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 2 45.00/5.00 2022-08-30 16:22:19
276 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อหารือ และขอความเป็นธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 8 12.38/5.00 2022-08-30 16:13:33
277 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจสอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 1 90.00/5.00 2022-08-30 16:05:57
278 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ Co-op Info 1.01 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2022-08-30 16:05:35
279 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส./วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจ/งบกระแสเงินสด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 4 23.75/5.00 2022-08-30 15:21:06
280 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 6 15.67/5.00 2022-08-30 15:19:00
281 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 6 15.00/5.00 2022-08-30 16:14:58
282 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 4 23.75/5.00 2022-08-30 14:56:41
283 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2 47.50/5.00 2022-08-30 14:32:23
284 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2 45.00/5.00 2022-08-30 14:31:53
285 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 7 13.57/5.00 2022-08-30 14:03:26
286 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 4 23.75/5.00 2022-08-30 13:53:11
287 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 12:51:59
288 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 4 23.75/5.00 2022-08-30 12:51:12
289 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การปิดบัญชีสหกรณ์การเกษตรที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ 4 ปีบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 12:50:13
290 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 12:49:22
291 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 12:42:53
292 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 5 18.00/5.00 2022-08-30 12:02:24
293 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ นิยามและการพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2022-08-30 11:23:22
294 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการออมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 11:17:57
295 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-30 11:15:26
296 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-30 11:11:59
297 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 22.50/5.00 2022-08-31 11:13:06
298 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 5 21.00/5.00 2022-08-30 10:35:47
299 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 9 10.00/5.00 2022-08-30 10:32:44
300 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระชั้นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 9 10.00/5.00 2022-08-30 10:35:26
301 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2022-08-30 10:26:54
302 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2022-08-30 10:25:07
303 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง CHARISMA Influencer ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-30 10:24:54
304 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขอเอกสารสิทธิในที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2022-08-30 09:53:24
305 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ Application Smart 4M ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 26.25/5.00 2022-08-30 09:45:37
306 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 33.33/5.00 2022-08-30 09:36:25
307 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 4 22.50/5.00 2022-08-30 09:22:13
308 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Calendar & Google Form) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 19 4.74/5.00 2022-08-30 09:06:56
309 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบและการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 8 14.25/5.00 2022-08-30 17:07:50
310 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 20 4.50/5.00 2022-08-29 16:59:21
311 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 61 1.48/5.00 2022-08-29 16:20:24
312 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-29 15:54:33
313 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการระดมสมอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2022-08-29 15:23:52
314 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสกหรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2022-08-29 14:58:17
315 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2022-08-29 14:13:35
316 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-08-29 13:12:00
317 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 2 45.00/5.00 2022-08-29 12:00:22
318 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การของบประมาณพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 0 0/5.00 2022-08-29 11:54:30
319 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 101 4.90/5.00 2022-08-29 12:32:38
320 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2022-08-29 11:27:23
321 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2022-08-28 14:34:57
322 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2022-08-28 14:30:52
323 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 15:49:18
324 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2022-08-26 15:30:32
325 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 3 30.00/5.00 2022-08-26 14:56:39
326 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 5 22.40/5.00 2022-08-26 14:38:35
327 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม มาตรา 20 และ 21 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 4 26.50/5.00 2022-08-26 14:37:23
328 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:34:04
329 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:30:16
330 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1 90.00/5.00 2022-08-26 14:50:58
331 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2022-08-26 11:41:43
332 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2022-08-26 11:40:18
333 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิดการบริหารโครงการฝึกอบรม (อย่างมีประสิทธิืภาพ) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 3 30.00/5.00 2022-08-26 09:59:18
334 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจดรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2022-08-26 09:50:09
335 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 1 90.00/5.00 2022-08-25 20:39:07
336 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ประเภทการเกษตร) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 9 10.00/5.00 2022-08-25 16:58:17
337 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 89 1.01/5.00 2022-08-25 16:20:22
338 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง รู้ทันกฎระเบียบทางราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2022-08-25 15:43:36
339 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 1 90.00/5.00 2022-08-25 15:36:00
340 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2022-08-25 12:57:26
341 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom Conference ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2022-08-25 11:15:33
342 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประเมินผลการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 22.50/5.00 2022-08-25 09:43:57
343 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ในการแปรรูปผลผลิตสับปะรด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (ลูกหลานกลับบ้าน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2022-08-25 09:40:08
344 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 5 19.00/5.00 2022-08-24 15:03:35
345 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-24 14:24:30
346 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องด้านเงินสดของสหกรณ์ที่ตรวจพบได้รับแก้ไข สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-24 14:19:30
347 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 2 45.00/5.00 2022-08-24 10:03:05
348 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 22.50/5.00 2022-08-24 09:55:21
349 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 30.00/5.00 2022-08-24 09:55:52
350 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 31 2.90/5.00 2022-08-23 16:21:15
351 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องจัดส่งประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 51 1.76/5.00 2022-08-23 11:14:47
352 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากและธุรกิจสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 51 1.76/5.00 2022-08-23 11:13:00
353 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการสหกรณ์สำหรับเยาวชนสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-22 13:25:11
354 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 22.50/5.00 2022-08-23 11:40:14
355 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 22.50/5.00 2022-08-21 12:49:36
356 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อุทาหรณ์สอนใจ วินัยข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2 45.00/5.00 2022-08-19 17:12:44
357 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร "การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2022-08-19 16:30:32
358 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 4.29/5.00 2022-08-19 16:15:58
359 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนการจัดทำ Infographic สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 50.00/5.00 2022-08-19 12:37:09
360 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 19.00/5.00 2022-09-27 14:50:25
361 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 8 11.25/5.00 2022-08-19 10:49:17
362 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การแชร์ไฟล์เอกสารจาก Google drive และการสร้าง QR code ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 8.18/5.00 2022-08-19 10:28:37
363 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2023-07-10 14:44:22
364 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ดีเด่น กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 2 45.00/5.00 2022-08-18 14:42:47
365 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพิมพ์หนังสือราชการภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 90.00/5.00 2022-08-18 10:15:14
366 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินสหกรณ์และสมมติฐานการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อใช้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 1 90.00/5.00 2022-08-18 09:03:10
367 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม แนวทางการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โครงการ “นิคมสหกรณ์ท่ายางโมเดล โคขุนสร้างชีวิต ด้วยวิถีสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 254 0.35/5.00 2022-08-17 17:31:50
368 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความเย็นกับความสดของพืช ผัก ผลไม้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 0 0/5.00 2022-08-16 15:40:37
369 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยใช้โปรแกรม Excel กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-16 15:05:40
370 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามหนี้หลังคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2022-08-16 14:38:40
371 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 22 4.09/5.00 2022-08-16 10:28:34
372 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11 10.00/5.00 2022-08-15 20:16:50
373 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภารกิจโดยinfographic สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 13.13/5.00 2022-08-15 20:15:55
374 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร (ทขล) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลข่าวสารลับ สำนักงานเลขานุการกรม 8 11.25/5.00 2022-08-15 15:56:14
375 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ กองคลัง 28 3.21/5.00 2022-08-15 01:25:27
376 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมคดีขึ้นสู่ศาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 46 1.96/5.00 2022-08-11 10:24:58
377 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินงานการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 43 2.09/5.00 2022-08-11 10:18:24
378 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2022-08-10 15:58:02
379 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Application Zoom บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 30.00/5.00 2022-08-10 09:55:28
380 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 16 5.63/5.00 2022-08-09 16:39:09
381 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือ ของภาครัฐผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 9 10.00/5.00 2022-08-09 15:21:03
382 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (การชำระบัญชีล้มละลาย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 46 2.39/5.00 2022-08-09 08:57:59
383 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อดิจิทัลคุณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2022-08-08 16:05:10
384 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 109 0.83/5.00 2022-08-08 15:42:23
385 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเเละประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ by Google Form สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2022-08-08 15:22:11
386 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้โปรแกรม Canva เพื่อทำภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2022-08-08 14:29:47
387 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 13:00:08
388 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:59:02
389 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 3 30.00/5.00 2022-08-08 12:57:10
390 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเดินทางของกาแฟจากเมล็ดสู่แก้ว กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:52:43
391 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-15 14:04:28
392 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:50:03
393 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2022-08-06 13:57:35
394 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์(ภารกิจ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 130 0.69/5.00 2022-08-05 16:56:39
395 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 5 18.00/5.00 2022-08-05 14:25:18
396 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ By Google Form ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2022-08-05 13:14:23
397 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2022-08-05 10:11:51
398 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรพอเพียงวิถีสู่ความยั่งยืนในสถาบันเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 444 0.20/5.00 2022-08-05 09:57:31
399 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานการประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2022-08-04 19:49:27
400 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 2 45.00/5.00 2022-08-04 15:18:40
401 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม powerpoint ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2022-08-03 12:50:04
402 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินในการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO ของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 64 1.41/5.00 2022-08-03 12:43:19
403 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4 23.75/5.00 2022-08-02 14:01:39
404 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Webex Meeting สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 0 0/5.00 2022-08-01 14:46:52
405 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ปัญหาหนี้ค้างของสหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-01 10:11:24
406 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 188 0.58/5.00 2022-08-04 09:57:09
407 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 6 15.83/5.00 2022-07-22 15:28:28
408 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 217 0.44/5.00 2022-07-21 09:58:11
409 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 3 31.67/5.00 2022-07-08 17:03:27
410 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การให้กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินในการผลิตและการตลาด ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ฯ (สำหรับกลุ่มเกษตรกร) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 3 31.67/5.00 2022-07-07 14:32:58
411 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 3 30.00/5.00 2022-07-05 15:31:22
412 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดระดับชั้นของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 36 2.50/5.00 2022-07-05 14:43:56
413 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 85 1.24/5.00 2022-06-23 11:14:53
414 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ภาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 83 1.27/5.00 2022-06-23 11:08:55
415 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กับหน่วยวัดที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 20 4.50/5.00 2022-05-19 10:33:35
416 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 12 7.50/5.00 2022-05-06 16:04:17
417 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 13 6.92/5.00 2022-04-20 11:41:59
418 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 90.00/5.00 2021-12-29 10:17:33
419 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 3 30.00/5.00 2021-09-07 11:04:17
420 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ กองแผนงาน 6 16.67/5.00 2021-08-31 19:25:31
421 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2126 0.04/5.00 2021-08-31 17:16:00
422 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2021-08-31 17:14:17
423 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2034 0.05/5.00 2021-08-31 17:13:55
424 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Service Mind Boost up” สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:18:11
425 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:07:52
426 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2021-08-31 16:05:06
427 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 5 18.00/5.00 2021-08-31 15:57:12
428 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2021-08-31 15:54:34
429 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2021-08-31 14:55:39
430 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือในการจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 4 23.75/5.00 2021-08-31 14:54:46
431 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าว/บทความ และประเด็นที่ควรเป็นข่าว สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2021-08-31 14:39:39
432 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2021-08-31 14:30:03
433 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 13:25:58
434 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 12:49:03
435 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 5 18.00/5.00 2021-08-31 12:11:37
436 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 6 15.00/5.00 2021-08-31 11:58:37
437 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อบ่งชี้ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2021-08-31 11:42:52
438 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 30.00/5.00 2021-08-31 11:22:34
439 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2021-08-31 11:14:17
440 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอน/กระบวนงานกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 1 90.00/5.00 2021-08-31 11:13:32
441 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 1 90.00/5.00 2021-08-31 10:48:25
442 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้งานโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ภาคเกษร V.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 3 30.00/5.00 2021-08-31 10:46:27
443 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียน Marketing Content เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 17 5.29/5.00 2021-08-31 10:34:59
444 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร - หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 09:39:00
445 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 19.00/5.00 2021-09-02 15:44:30
446 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ กองแผนงาน 1 95.00/5.00 2021-08-30 23:58:56
447 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ กองแผนงาน 0 0/5.00 2021-08-30 23:36:36
448 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนงานความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน 0 0/5.00 2021-08-30 23:39:28
449 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 21 4.29/5.00 2021-09-02 11:26:48
450 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำรายงานประจำปีเรื่องการเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ (เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2021-08-30 17:29:29
451 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานสหกรณ์ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ (แก้ปัญหาหนี้เรื้อรังของสมาชิกสหกรณ์) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 16 6.88/5.00 2021-08-30 17:25:12
452 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 1 90.00/5.00 2021-08-30 17:03:55
453 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 4 22.50/5.00 2021-08-30 16:37:58
454 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 3 31.67/5.00 2021-08-30 16:42:09
455 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด้วยแผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2021-08-30 16:26:09
456 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหารอินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0/5.00 2021-08-30 16:19:54
457 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 2 45.00/5.00 2021-08-30 16:19:26
458 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 3 30.00/5.00 2021-08-30 16:13:56
459 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 95.00/5.00 2021-08-30 16:06:49
460 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการเพิ่ปริมาณธุรกิจในกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 4 23.75/5.00 2021-08-30 16:00:59
461 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2021-08-30 15:59:04
462 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2021-08-30 15:57:00
463 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีใช้งาน Team Viewer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 18.00/5.00 2023-06-12 15:09:03
464 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๒ (ทบทวน) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 90.00/5.00 2021-08-30 15:27:24
465 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อพบเหตุไม่ปกติ(ธุรกิจการรับฝากเงิน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:08:44
466 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 12.86/5.00 2022-04-11 05:51:50
467 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:36:22
468 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 3 30.00/5.00 2021-08-30 14:34:25
469 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการออกแบบ PPT ให้สวยงาม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:33:28
470 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 12.86/5.00 2022-04-11 05:51:42
471 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 10 9.00/5.00 2021-08-30 14:16:42
472 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Photography for Public Relation) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2021-08-30 14:08:42
473 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:09:39
474 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือการสร้าง QR CODE สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 2 45.00/5.00 2021-08-30 13:40:59
475 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองคลัง 3 30.00/5.00 2021-08-30 12:14:05
476 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม กองคลัง 0 0/5.00 2021-08-30 12:13:16
477 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ช่องทางการดำเนินการตลาดผ่านตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก(Tool Digital Management : Tool Dm)) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2021-08-30 11:31:06
478 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2021-08-30 10:21:25
479 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 7 12.86/5.00 2021-08-30 09:36:25
480 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การร่างระเบียบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 13 8.08/5.00 2021-08-30 09:28:24
481 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมขององค์กร กองการเจ้าหน้าที่ 1 90.00/5.00 2021-08-30 09:05:05
482 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 15 6.00/5.00 2021-08-30 09:04:37
483 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหรณ์สู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 15 6.00/5.00 2021-08-30 08:57:43
484 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2021-08-29 18:00:45
485 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 13 6.92/5.00 2021-08-29 11:39:23
486 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 4 22.50/5.00 2021-08-27 21:25:34
487 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 4 22.50/5.00 2021-08-27 16:38:50
488 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2021-08-27 16:26:03
489 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 3 30.00/5.00 2021-08-27 16:12:58
490 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 4 22.50/5.00 2021-08-27 15:59:16
491 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียของไซโล/ปรับแต่ง/แก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 0 0/5.00 2021-08-27 14:35:55
492 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 0 0/5.00 2021-08-27 11:10:40
493 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 7 17.14/5.00 2021-08-27 11:06:33
494 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2021-08-27 10:20:50
495 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 3 30.00/5.00 2021-08-27 10:10:00
496 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2021-08-27 10:07:14
497 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 2 45.00/5.00 2021-08-27 10:04:26
498 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 3 30.00/5.00 2021-08-26 17:39:06
499 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting V. 2021 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2021-08-26 17:03:03
500 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 35 2.57/5.00 2021-08-26 15:44:37
501 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 4 22.50/5.00 2021-08-26 14:50:02
502 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 2 45.00/5.00 2021-08-26 14:39:21
503 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาทีมงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-26 14:38:37
504 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรูปแบบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-26 13:45:48
505 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-26 13:42:47
506 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2021-08-26 13:39:32
507 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือสร้างความเข็มแข็งให้กับสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2021-08-26 10:19:44
508 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 28 3.68/5.00 2021-08-25 19:56:22
509 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์เมือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 13 7.38/5.00 2021-08-27 09:32:08
510 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ด้านการจ่าย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 2 45.00/5.00 2021-08-25 14:30:07
511 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 3 30.00/5.00 2021-08-25 10:44:17
512 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-25 10:42:44
513 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 6 16.67/5.00 2021-08-24 15:33:42
514 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมให่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-24 15:03:11
515 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรศูนย์ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2021-08-24 13:24:45
516 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 2 45.00/5.00 2021-08-24 11:46:10
517 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2021-08-27 10:00:31
518 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณและการกลั่นกรองหนังสือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 31.67/5.00 2022-09-27 14:42:31
519 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 2 45.00/5.00 2021-08-23 16:44:18
520 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 1 90.00/5.00 2021-08-23 16:41:36
521 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 10 10.00/5.00 2021-08-23 16:06:53
522 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2021-08-23 15:54:20
523 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 3 30.00/5.00 2021-08-23 15:25:02
524 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 7.92/5.00 2021-08-23 13:26:46
525 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือและแนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2021-08-23 09:25:35
526 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1 90.00/5.00 2021-08-20 15:27:36
527 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน๊ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2021-08-20 15:15:48
528 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ผ่านระบบ Facebook live ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 4 22.50/5.00 2021-08-20 16:09:46
529 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตาม และแก้ไขลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 53 1.70/5.00 2021-08-19 16:29:51
530 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 52 1.73/5.00 2021-08-19 16:27:25
531 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไข้ข้อบกพร่องของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 73 1.44/5.00 2021-08-19 16:15:52
532 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 5 18.00/5.00 2021-08-19 15:08:58
533 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหาร อินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564 นิคมสหกรณ์พิชัย 2 47.50/5.00 2021-08-19 14:43:04
534 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2378 0.04/5.00 2021-08-20 10:36:12
535 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสอนงานบุคลากรด้วยระบบพี่เลี้ยง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 4 22.50/5.00 2021-08-18 14:06:01
536 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 19 5.00/5.00 2021-08-18 11:37:43
537 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 7 12.86/5.00 2021-08-17 14:49:13
538 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 153 0.59/5.00 2021-08-17 09:58:14
539 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 150 0.60/5.00 2021-08-17 09:56:19
540 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์การเกษตร สู่องค์กรหลักระดับอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-16 13:56:43
541 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 12 11.33/5.00 2024-05-16 20:11:46
542 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 11 12.27/5.00 2024-05-04 20:17:48
543 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 9 10.00/5.00 2021-08-13 17:36:00
544 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 2 45.00/5.00 2021-08-13 15:21:50
545 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม(ปรับปรุง) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2021-08-20 10:32:23
546 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำรายงานผลงานเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 10 9.00/5.00 2021-08-11 13:02:42
547 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการทรัพยฺ์สินที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดความคุ้มค่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 24 3.75/5.00 2021-08-11 10:14:02
548 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ให้มีคุณภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5 20.00/5.00 2021-08-10 17:19:02
549 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 17:15:24
550 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2 45.00/5.00 2021-08-10 17:11:03
551 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 17:06:37
552 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 16:51:20
553 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 1 90.00/5.00 2021-08-09 16:39:29
554 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์และที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2021-08-09 14:51:07
555 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 1 90.00/5.00 2021-08-09 14:43:29
556 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 13 6.92/5.00 2021-08-09 13:47:49
557 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 20 4.50/5.00 2021-08-13 17:39:03
558 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-05 15:03:11
559 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-05 15:03:07
560 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2021-08-04 16:16:43
561 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ของสกหรณ์ในจังหวัดยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2021-08-04 16:12:35
562 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-04 11:57:45
563 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง กรณีศึกษา สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 88 1.02/5.00 2021-08-04 11:31:01
564 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง กรณีศึกษา สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 45.00/5.00 2021-08-04 11:29:44
565 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:36:57
566 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-02 10:37:15
567 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:37:35
568 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การขายออนไลน์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-02 10:37:53
569 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:27:21
570 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร 8 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 20 4.50/5.00 2021-07-19 08:46:20
571 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 107 0.84/5.00 2021-07-12 15:56:50
572 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการน้ำและใช้ประโยชน์ที่ดิน (แปลงดินทราย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 87 1.03/5.00 2021-07-09 14:49:57
573 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม แนวทางการขออนุญาตทำการแบ่งแยกที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์เคหสถานนนทรีเจ้าพระยา จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 19 4.74/5.00 2021-07-08 15:54:55
574 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 4 22.50/5.00 2021-07-02 14:36:00
575 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 242 0.37/5.00 2021-08-17 16:44:41
576 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์ยกระดับชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 231 0.39/5.00 2021-08-17 16:44:45
577 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 502 0.18/5.00 2021-06-10 16:02:24
578 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 30 3.17/5.00 2021-06-02 15:30:13
579 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง 8 11.25/5.00 2020-09-17 09:08:21
580 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 22.50/5.00 2020-09-15 14:33:08
581 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 30.00/5.00 2020-09-15 14:31:29
582 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:50:43
583 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:33:25
584 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:30:02
585 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0/5.00 2020-09-10 15:30:11
586 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกระจายผลผลิต (มะม่วง) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2020-09-10 15:07:23
587 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2020-09-10 14:13:45
588 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอและแต่งภาพเพื่อรายงานผลการฝึกอบรมผ่านPower Point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2020-09-10 14:14:00
589 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-09-10 14:15:09
590 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2020-09-09 14:33:20
591 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่มสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2020-09-09 14:31:06
592 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 15.00/5.00 2020-09-10 15:07:55
593 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำสารคดี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 18 5.00/5.00 2020-09-08 16:42:56
594 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2020-09-08 15:55:02
595 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 8 11.25/5.00 2020-09-08 16:04:49
596 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2020-09-08 15:19:47
597 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 1 90.00/5.00 2020-09-08 15:13:39
598 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 2 45.00/5.00 2020-09-08 15:07:23
599 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-08 14:59:09
600 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือแนวทางจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายจัดอบรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2020-09-08 13:53:47
601 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกำหนดระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 22.50/5.00 2020-09-08 13:51:27
602 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2020-09-08 13:48:17
603 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร SERVICE MIND สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 95.00/5.00 2020-09-08 13:20:57
604 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ณ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 95.00/5.00 2020-09-08 13:18:55
605 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบรวบรวมไฟล์สำหรับองค์กร(File Server) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 5 20.00/5.00 2020-09-08 13:14:19
606 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-09-08 12:33:11
607 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 10 9.00/5.00 2020-09-08 12:31:15
608 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 8 11.25/5.00 2020-09-08 12:30:08
609 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 8 11.25/5.00 2020-09-08 12:26:24
610 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ และการขอควมเห็นชอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:30:09
611 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:21:59
612 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดที่ดินด้วยวิธีการสหกรณ์ในรูปนิคมสหกรณ์ และ การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:18:26
613 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกราฟใน microsoft office excel ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2020-09-03 17:12:52
614 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-03 13:23:26
615 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเริมธรรมภิบาลสีขาวในสหกรณฺ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 0 0/5.00 2020-09-03 13:21:54
616 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23 3.91/5.00 2020-09-03 13:10:39
617 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวปฏิบัติหลักการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23 3.91/5.00 2020-09-03 13:14:25
618 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 2 45.00/5.00 2020-09-03 12:51:11
619 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การตีความระเบียบสหกรณ์ตามพรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 1 90.00/5.00 2020-09-03 12:48:45
620 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่จัดจ้างทนายความ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 1 90.00/5.00 2020-09-03 12:42:46
621 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ สรุปขั้นตอนและแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20 4.50/5.00 2020-09-03 13:14:42
622 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 3 33.33/5.00 2020-09-03 12:03:59
623 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 45.00/5.00 2020-09-03 12:01:26
624 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารการจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 45.00/5.00 2020-09-03 11:55:52
625 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต (การรวบรวมมันสำปะหลัง)ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:44:46
626 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินการบังคับดคีแพ่ง กรณีบังคับยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:48:07
627 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบเกษตรพันธสัญญากับงานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 2 45.00/5.00 2021-04-30 16:48:43
628 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:46:05
629 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 56 1.88/5.00 2020-09-03 11:08:45
630 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีของร้านสหกรณ์มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 48 2.19/5.00 2020-09-03 11:06:52
631 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2020-09-03 11:06:01
632 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 48 2.19/5.00 2020-09-03 11:02:48
633 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-09-01 17:37:18
634 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงในรูปแบบสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2020-09-01 16:05:24
635 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2020-09-01 15:56:35
636 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 4 22.50/5.00 2020-09-01 13:44:27
637 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 25.00/5.00 2020-09-01 13:34:42
638 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 25.00/5.00 2020-09-01 13:33:06
639 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 24.75/5.00 2020-09-01 13:30:48
640 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างช่องทางการเข้าถึงสื่อในยุค 4.0 ด้วย QR CODE ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:35:26
641 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเล่าเรื่องให้จับจิตจับใจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:33:41
642 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2020-09-01 11:31:38
643 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของสถาบันเกษตรกร (ยกเว้นกองทุนพัฒนาหสกรณ์) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:17:03
644 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กองคลัง 1 90.00/5.00 2020-09-01 10:23:33
645 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-09-01 10:01:50
646 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-09-01 09:55:28
647 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. แผนธุรกิจระยะสั้น (จัดหา/รวบรวม/สินเชื่อ) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 09:55:23
648 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การดำเนินคดีและการบังคับคดีแพ่ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 09:53:29
649 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-31 21:35:25
650 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 3 30.00/5.00 2020-08-31 20:19:08
651 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 13.57/5.00 2022-04-11 05:51:31
652 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 13.57/5.00 2022-04-11 05:51:18
653 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 10 9.50/5.00 2022-04-11 05:51:04
654 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กองแผนงาน 10 9.50/5.00 2020-08-31 19:32:23
655 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กองแผนงาน 6 15.83/5.00 2020-08-31 19:13:01
656 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กองแผนงาน 5 19.00/5.00 2020-08-31 19:31:12
657 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุงปี 2563) กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน 19 5.00/5.00 2020-08-31 19:01:24
658 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-31 17:08:07
659 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:43:00
660 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:35:34
661 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:35:24
662 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 22.50/5.00 2020-08-31 16:30:54
663 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:50:04
664 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-08-31 15:19:40
665 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:16:46
666 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-31 15:02:45
667 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:00:58
668 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-31 14:54:52
669 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2020-08-31 14:37:56
670 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2020-08-31 14:35:43
671 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 0 0/5.00 2020-08-31 13:24:16
672 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติในการออกคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 22(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 1 90.00/5.00 2020-08-31 13:19:13
673 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดสรุปข้อมูลในกระดาษหนึ่งใบให้เข้าใจประเด็น (One Page Summary and Report) สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 0 0/5.00 2020-08-31 13:12:45
674 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 17 5.29/5.00 2020-08-31 12:58:08
675 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:09:17
676 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 1 90.00/5.00 2021-08-30 15:09:26
677 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:22:08
678 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2020-08-31 11:32:30
679 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2020-08-31 11:26:33
680 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2020-08-31 11:24:19
681 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2020-08-31 11:04:02
682 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-31 10:56:27
683 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 90.00/5.00 2020-08-31 10:09:44
684 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 2 47.50/5.00 2020-08-31 01:06:30
685 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 2 47.50/5.00 2020-08-30 22:29:46
686 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์แผนที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 923 0.10/5.00 2020-08-30 20:22:39
687 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนและเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 31 2.90/5.00 2020-08-30 20:15:42
688 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 28 3.21/5.00 2020-08-30 20:12:56
689 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 33 2.73/5.00 2020-08-31 13:02:03
690 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแนะนำสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2020-08-30 20:08:19
691 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2020-08-30 20:06:40
692 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:08:41
693 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เทคนิคการประสานงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0/5.00 2020-08-30 18:56:52
694 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 10 9.00/5.00 2020-08-30 16:08:21
695 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-30 15:55:49
696 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-30 15:44:21
697 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2020-08-30 14:28:43
698 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 0 0/5.00 2020-08-30 14:27:46
699 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2020-08-30 14:26:24
700 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดชั้นสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 51 1.76/5.00 2020-08-30 11:56:50
701 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 56 1.61/5.00 2020-08-30 11:53:27
702 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 6 19.17/5.00 2020-08-30 08:20:06
703 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่นิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 7 16.43/5.00 2020-08-30 08:18:41
704 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 6 18.33/5.00 2020-08-30 08:17:13
705 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 2 45.00/5.00 2020-08-29 22:19:49
706 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 11 8.18/5.00 2020-08-29 20:55:58
707 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2021-05-20 11:45:28
708 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2020-08-29 18:40:58
709 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2020-08-29 18:38:18
710 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:41:36
711 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการใช้ Application Zoom Cloud Meetings ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:30:45
712 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งาน(User) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:26:12
713 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการการจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 2 47.50/5.00 2020-08-28 23:13:32
714 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการความรู้ ข้อบกพร่องด้านทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 23:11:01
715 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 22:07:21
716 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 20:40:20
717 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 20:39:22
718 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบความรู้ด้วย Google Form ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 19:09:37
719 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามวิธี COSO สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 10 9.00/5.00 2020-08-28 17:29:48
720 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 11 8.18/5.00 2020-08-28 17:23:21
721 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทบาท หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบกิจการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:15:32
722 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:13:47
723 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:10:21
724 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 23 4.35/5.00 2020-08-28 16:54:23
725 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารหนี้ค้างชำระในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 22 4.32/5.00 2020-08-28 16:53:28
726 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 22 4.55/5.00 2020-08-28 16:52:06
727 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:40:16
728 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:33:17
729 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในงานฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:30:33
730 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกจ่ายในการจัดอบรมโครงการและการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:25:27
731 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 6.92/5.00 2020-08-28 16:15:23
732 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 8.18/5.00 2020-08-28 16:12:37
733 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 15.00/5.00 2020-08-28 16:07:49
734 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 4 22.50/5.00 2020-08-28 16:02:28
735 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 4 22.50/5.00 2020-08-28 16:02:42
736 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 3 30.00/5.00 2020-08-28 16:01:49
737 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์จัดตั้งใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2020-08-28 15:33:56
738 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 909 0.10/5.00 2020-08-31 09:12:11
739 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-28 15:15:43
740 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2020-08-28 15:14:26
741 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดตั้งและส่งเสริมกำกับดูแลสหกรณ์จัดตั้งใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 549 0.16/5.00 2020-08-28 15:10:04
742 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2020-08-28 14:39:44
743 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 14:12:47
744 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร วิธีการการขอเบิก(สั่งซื้อ) การตรวจสอบ และส่งคืนครุภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-08-28 14:06:46
745 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-09-02 16:13:58
746 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-08-28 14:03:50
747 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการสร้าง power point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:36:31
748 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:34:16
749 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:32:50
750 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร รูปแบบการพัฒนาตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 11:18:35
751 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:28:21
752 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ เพื่อยกระดับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2020-08-28 11:28:25
753 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือองค์ความรู้การใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวางแผนและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดีเลิศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2020-08-28 11:28:29
754 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-28 10:28:21
755 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 149 0.64/5.00 2020-08-28 10:18:05
756 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกู้ยืมและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 335 0.27/5.00 2020-08-28 10:16:07
757 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 300 0.30/5.00 2020-08-28 10:13:37
758 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 27 3.33/5.00 2020-08-28 10:04:31
759 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 3 30.00/5.00 2020-08-28 10:01:39
760 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย จำหน่ายทรัพย์สินผู้ชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 3 30.00/5.00 2020-08-28 09:59:52
761 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้ปลูกผัก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 6 15.00/5.00 2020-08-28 09:55:36
762 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การใช้ Google Form ในการจัดทำแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:28:04
763 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:26:45
764 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:25:28
765 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการประกวดราคาจ้างของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:12:17
766 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:10:34
767 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหายอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:01:50
768 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 3 33.33/5.00 2020-08-27 16:56:08
769 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 5 18.00/5.00 2020-08-27 16:20:04
770 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแนะนำ ส่งเสริม และกำกับสหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กรณี พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535และ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 47 1.91/5.00 2020-08-27 15:31:17
771 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 6 15.00/5.00 2020-08-27 16:17:41
772 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-27 15:09:57
773 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2020-08-27 14:19:59
774 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกระบวนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 2 45.00/5.00 2020-08-27 14:08:35
775 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมยางก้อนถ้วยและการบันทึกบัญชีในสถาบันเกษตรยางพารา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2020-08-27 14:01:27
776 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามและประเมินผล โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีสำหรับ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร” ประจำปี 2563 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2020-08-27 11:57:17
777 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ที่มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 15 6.00/5.00 2020-08-27 11:20:42
778 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 12 7.50/5.00 2020-08-27 11:16:20
779 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 60 1.67/5.00 2020-08-27 10:26:02
780 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ คู่มือแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 49 1.84/5.00 2020-08-27 10:22:07
781 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 56 1.70/5.00 2020-08-27 10:20:04
782 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 6 15.83/5.00 2020-08-26 17:23:52
783 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 23 4.48/5.00 2020-08-26 16:35:34
784 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 24 4.33/5.00 2020-08-26 16:34:24
785 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางออกแบบและการวางผังร้านสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 20 5.20/5.00 2020-08-26 16:32:54
786 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการบังคับคดี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 16:05:50
787 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 16:05:11
788 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-08-26 16:03:54
789 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 15:59:30
790 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-26 15:33:12
791 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-26 15:17:39
792 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การควบสหกรณ์ผู้ใช้น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 2 47.50/5.00 2020-08-27 15:02:37
793 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 47 1.91/5.00 2020-08-26 15:15:25
794 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บ รายงานและตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า ตัวชี้วัดปริมาณธุรกิจและอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 53 1.70/5.00 2020-08-26 15:15:37
795 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 28 3.39/5.00 2020-08-26 14:43:16
796 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 29 3.10/5.00 2020-08-26 14:41:28
797 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ(กรมส่งเสริมสหกรณ์)ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 70 1.29/5.00 2020-08-26 14:39:53
798 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่กระทำความผิด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 30 3.00/5.00 2020-08-26 14:35:42
799 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 75 1.20/5.00 2020-08-26 14:35:39
800 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากสภาวะขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2020-08-26 14:06:28
801 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2020-08-26 14:03:15
802 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 8 11.88/5.00 2020-08-26 13:59:36
803 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2020-08-26 13:59:12
804 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 5 18.00/5.00 2020-08-26 13:46:10
805 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:40:14
806 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:34:38
807 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการบริหารหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:30:58
808 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-25 16:16:46
809 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการนำ Application ZOOM มาใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-25 16:10:55
810 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 77 1.23/5.00 2020-08-25 15:18:18
811 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 14 10.71/5.00 2024-05-04 20:18:23
812 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการใช้เงินกู้เเละเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-25 14:32:44
813 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 83 1.08/5.00 2020-08-25 14:17:06
814 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนเเละวิธีปฏิบัติในการเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-25 13:46:17
815 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding และประเด็นถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และค่าเช่าบ้านข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:40:18
816 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ทาง Shopee สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:32:42
817 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 30 3.00/5.00 2020-08-25 13:29:49
818 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 28 3.21/5.00 2020-08-25 13:27:54
819 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดมาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-25 13:26:44
820 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจดรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:29:47
821 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0/5.00 2020-08-25 13:11:54
822 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ อำนาจหน้าที่และการใช้อำนาจของผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1446 0.07/5.00 2020-08-25 12:48:08
823 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1368 0.07/5.00 2020-08-31 15:26:38
824 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1383 0.07/5.00 2020-08-31 15:27:59
825 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตในเรื่องการถือใช้ระเบียบ ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 26 3.46/5.00 2020-08-25 09:45:10
826 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) กองการเจ้าหน้าที่ 0 0/5.00 2020-08-25 09:43:02
827 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กองการเจ้าหน้าที่ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:41:39
828 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทเรียนกระบวนการทำงาน ความสำเร็จของเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 11 8.18/5.00 2020-08-25 09:41:22
829 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 9 10.00/5.00 2020-08-25 09:39:42
830 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ กองการเจ้าหน้าที่ 0 0/5.00 2020-08-25 09:39:42
831 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:26:17
832 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนงทางปฏิบัติในกรณีสหกรณ์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:21:48
833 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 2 45.00/5.00 2020-08-25 09:18:32
834 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:43:32
835 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:43:48
836 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:44:01
837 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:18:43
838 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:16:39
839 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:10:50
840 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการเขียนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2020-08-24 15:31:58
841 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 6 15.00/5.00 2020-08-24 15:29:53
842 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการตรวจการสหกรณ์ภายใต้อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2020-08-24 15:28:23
843 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:59:03
844 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:56:04
845 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมแบบ New normal สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:49:25
846 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 51 1.96/5.00 2020-08-24 14:40:49
847 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 63 1.43/5.00 2020-08-24 14:41:20
848 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 71 1.27/5.00 2020-08-24 14:41:37
849 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 27 3.33/5.00 2020-08-24 13:48:40
850 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 28 3.21/5.00 2020-08-24 13:44:49
851 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 1591 0.49/5.00 2020-08-24 13:41:55
852 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 1 90.00/5.00 2020-08-24 11:52:19
853 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 24 3.75/5.00 2020-08-24 09:10:09
854 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่/กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 117 0.77/5.00 2020-08-24 08:56:45
855 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-22 09:39:53
856 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 45 2.00/5.00 2020-08-22 08:56:27
857 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562/2563 : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 90.00/5.00 2020-08-21 17:18:13
858 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 8 11.88/5.00 2020-08-21 10:59:39
859 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 11 8.18/5.00 2020-08-21 10:58:13
860 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 25.00/5.00 2020-08-21 10:43:19
861 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 21 4.29/5.00 2020-08-21 10:42:22
862 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:01
863 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การประชุมกลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:07
864 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 13 11.15/5.00 2024-05-04 20:18:42
865 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 1 90.00/5.00 2022-04-11 05:46:41
866 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:12
867 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 0 0/5.00 2020-08-20 16:11:10
868 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 0 0/5.00 2020-08-20 16:09:40
869 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 13391 0.01/5.00 2020-08-20 15:28:03
870 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการหลังศาลมีคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-20 09:50:12
871 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่ม แบบ New Normal สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 2 45.00/5.00 2020-08-20 08:27:51
872 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มปริมาณธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 0 0/5.00 2020-08-20 08:25:47
873 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบบงานสารบรรณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-20 08:22:45
874 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 293 0.31/5.00 2020-08-19 18:13:46
875 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 297 0.30/5.00 2020-08-19 18:12:57
876 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อผู้บังคับบัญชา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 292 0.34/5.00 2020-08-19 18:09:37
877 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน แนวทางการชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 25 3.60/5.00 2020-08-19 15:38:25
878 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2020-08-19 15:20:17
879 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2020-08-19 15:17:16
880 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2020-08-19 15:15:32
881 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 20 4.50/5.00 2020-08-19 11:47:57
882 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม 7 12.86/5.00 2020-08-19 10:31:51
883 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบี้องต้น สำนักงานเลขานุการกรม 6 15.00/5.00 2020-08-19 10:24:35
884 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้ google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สำนักงานเลขานุการกรม 6 15.00/5.00 2020-08-19 10:20:55
885 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2020-08-19 09:00:18
886 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2020-08-18 15:07:25
887 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2020-08-18 15:07:34
888 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1 90.00/5.00 2020-08-18 15:07:43
889 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการกำหนดวงเงินการ กู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี ของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:48:42
890 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2020-08-18 14:45:27
891 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 5 18.00/5.00 2020-08-18 15:11:25
892 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:41:06
893 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:20:20
894 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 925 0.10/5.00 2020-08-18 10:50:17
895 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้เงินกองทุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 433 0.21/5.00 2020-08-18 10:51:44
896 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 356 0.25/5.00 2020-08-18 10:45:08
897 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้าง Google Form ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 9.00/5.00 2020-08-18 09:58:44
898 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 24 3.96/5.00 2020-08-24 09:12:32
899 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google Forms และการสร้าง Google Drive สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-14 15:34:49
900 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 1 90.00/5.00 2020-08-14 15:33:50
901 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-14 15:32:14
902 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:45:30
903 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ งบการเงินกับสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:43:08
904 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:39:38
905 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชัยนาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-10 10:57:26
906 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปีกลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-10 10:55:49
907 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 3327 0.03/5.00 2020-08-05 09:27:16
908 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 4186 0.02/5.00 2020-08-05 09:24:21
909 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2020-08-03 11:52:16
910 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2020-06-05 15:46:53
911 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2019-10-04 11:12:52
912 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2019-10-04 10:46:30
913 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2019-10-04 10:46:41
914 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2019-10-04 10:47:12
915 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 2 45.00/5.00 2019-09-17 15:38:22
916 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-16 10:27:24
917 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 6 15.00/5.00 2019-09-15 00:40:39
918 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2019-09-15 00:34:54
919 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 5 18.00/5.00 2019-09-15 00:29:03
920 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2019-09-15 00:26:23
921 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีการผิดนัดชำระหนี้ ของ สมาชิก/กรรมการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-13 16:36:18
922 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่งานที่มีประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-13 14:42:57
923 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-12 18:13:29
924 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-12 17:56:03
925 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 6 15.00/5.00 2019-09-12 16:28:01
926 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 4 22.50/5.00 2019-09-12 15:02:07
927 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 11 8.64/5.00 2019-09-12 14:04:24
928 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 10 เมนูพรีเมี่ยมจากเนื้อโคขุนหนองสูงมุกดาหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 12 7.92/5.00 2019-09-12 14:01:59
929 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2019-09-12 11:23:41
930 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ วัสดุงานก่อนสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 1 90.00/5.00 2020-04-30 21:42:00
931 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-11 19:52:36
932 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 47.50/5.00 2019-09-11 16:53:24
933 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์กรเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-11 16:32:57
934 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 13 6.92/5.00 2019-09-11 15:35:59
935 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 5 18.00/5.00 2019-09-11 14:12:39
936 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 15:23:18
937 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 15:23:43
938 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:26:59
939 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:24:52
940 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:19:22
941 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 8 11.25/5.00 2019-09-09 15:58:17
942 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ระยะยาว) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 15:06:15
943 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินกองทุนนอกงบประมาณ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 15:03:07
944 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 14:58:58
945 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประสานงานในองค์กร สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 4 22.50/5.00 2019-09-06 14:00:28
946 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2019-09-06 11:56:28
947 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำชุดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-05 23:20:22
948 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2019-09-04 16:01:12
949 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 10 9.00/5.00 2019-09-04 16:01:10
950 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ำยางสด (DRC) โดยการอบแห้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 10 9.00/5.00 2019-09-04 15:58:34
951 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 0 0/5.00 2019-09-04 14:52:19
952 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำงบทดลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2019-09-04 14:51:29
953 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางที่ดำเนินกิจกรรมบริการรวบรวมขายยางก้อนถ้วยโดยการเป็นตัวแทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2019-09-04 14:50:23
954 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมยางพาราเพื่อพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 9 10.00/5.00 2019-09-04 15:59:00
955 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 2 45.00/5.00 2019-09-04 14:05:15
956 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางก่อนการประชุมใหญ่และหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2019-09-04 14:01:52
957 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2019-09-04 13:59:02
958 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0/5.00 2022-09-27 14:44:19
959 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในเรื่องการแนะนำส่งเสริม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2019-09-04 11:00:04
960 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:27:47
961 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:25:19
962 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:22:48
963 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:39:32
964 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียเครื่องอบลดความชื้น/การปรับแต่ง/แก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:34:24
965 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 4 24.75/5.00 2019-09-03 15:25:13
966 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร CPD KM BOT สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 3 30.00/5.00 2019-09-03 15:23:52
967 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 14:56:57
968 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ Google Form เข้ามาช่วยในงานฝึกอบรม (Google Form) กรณีการสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งตรวจผลอัตโนมัติ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 14:09:09
969 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:39:56
970 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 14:13:34
971 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ งานพระราชพิธิจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 11:49:00
972 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเข้าเล่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 11:35:41
973 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 11:33:16
974 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้หองต้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2019-09-03 11:15:19
975 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 10:40:30
976 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบริการที่มีคุณภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 25.00/5.00 2019-09-03 10:29:53
977 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 3 31.67/5.00 2019-09-03 10:26:00
978 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 25.00/5.00 2019-09-03 10:24:29
979 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2019-09-03 10:41:32
980 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 5 21.00/5.00 2019-09-02 23:10:05
981 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 8 13.75/5.00 2023-07-20 10:56:28
982 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 9 12.78/5.00 2023-07-20 10:56:41
983 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2019-09-02 17:20:29
984 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารพัสดุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2019-09-02 17:17:49
985 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2019-09-02 17:14:35
986 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส