บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1521. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 19 2023-05-15 10:22:41
1522. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 38 2023-05-15 10:31:17
1523. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ 2 2023-05-15 15:41:34
1524. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66 2023-05-15 15:57:41
1525. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร คำแนะนำ ความสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 36 2023-05-15 17:01:15
1526. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 214 2023-05-22 16:25:54
1527. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การผลิตสื่อดิจิทัล ปี 2566 23 2023-05-23 13:34:56
1528. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดหาอุปกรณ์การตลาด รายการเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรฯ 30 2023-05-26 13:16:17
1529. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสมัครรางวัลเลิศรัฐ 249 2023-05-30 09:37:12
1530. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว 137 2023-05-30 14:30:27
1531. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 128 2023-05-30 14:33:51
1532. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 28 2023-05-30 14:38:18
1533. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การยื่นคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 42 2023-06-01 15:36:17
1534. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการแนะนำส่งเสริมการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง 4330 2023-06-01 16:33:44
1535. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ(บันได 5 ขั้น) 33 2023-06-01 16:55:00
1536. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ. 3222 2023-06-08 10:31:09
1537. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านโปรแกรม DPIS 5 2023-06-08 11:06:42
1538. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของศูนย์ฯ 1-20 12 2023-06-08 13:26:29
1539. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ฯ 1-20 12 2023-06-08 13:27:28
1540. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 93 2023-06-08 18:44:47