บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1541. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 6 2023-06-09 09:22:34
1542. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของสหกรณ์ 60 2023-06-09 10:39:03
1543. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 267 2023-06-09 15:25:39
1544. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสื่อโดยใช้แพลตฟอร์ม CANVA 471 2023-06-12 08:40:06
1545. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีใช้งาน Team Viewer 5 2023-06-12 15:09:03
1546. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel 10 2023-06-12 15:09:11
1547. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 177 2023-06-13 14:11:33
1548. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 149 2023-06-14 09:40:37
1549. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3265 2023-06-14 11:16:08
1550. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 3581 2023-06-14 11:19:45
1551. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อายุความในคดีแพ่งที่น่าสนใจ 287 2023-06-15 14:27:27
1552. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 104 2023-06-15 15:23:33
1553. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAMELS Analysis 645 2023-06-16 13:39:15
1554. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 124 2023-06-19 10:46:01
1555. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ 69 2023-06-19 13:48:48
1556. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 248 2023-06-20 10:25:15
1557. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการเข้าใช้งานระบบการตรวจการสหกรณ์ 116 2023-06-20 11:55:06
1558. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 123 2023-06-21 09:38:57
1559. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 18 2023-06-21 10:53:32
1560. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบังคับคดีแพ่งสาระน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 253 2023-06-26 13:15:49