บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
201. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 9 2016-09-06 11:16:25
202. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 1 2016-09-06 09:19:25
203. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์กรณีมีปัญหาอุปสรรค 3 2016-09-06 09:18:36
204. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์กรณีตั๋วปุ๋ย 2 2016-09-06 09:17:21
205. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 21 ปี 2559 2 2016-09-06 05:00:24
206. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ปี 2559 1 2016-09-06 04:57:51
207. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3 2016-09-05 07:14:13
208. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่กระทำการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 1 2016-09-02 04:57:16
209. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 9 2016-08-31 09:30:11
210. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 3 2016-08-31 06:05:02
211. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 6 2016-08-30 15:29:04
212. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 7 2016-08-30 12:23:12
213. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 10 2016-08-30 11:48:07
214. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 2016-08-30 11:44:57
215. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด 3 2016-08-30 11:15:02
216. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องกรณีการทุจริตของสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด 1 2016-08-30 10:36:10
217. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการปฎิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 93 2016-08-30 10:01:28
218. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ รู้ทันกลโกงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 2016-08-30 10:00:41
219. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี 2 2016-08-30 09:42:36
220. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เหตุผลที่สหกรณ์ควรมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนดำเนินงาน 2 2016-08-30 09:40:48