บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
201. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM การตรวจการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.27/5.00 11 2016-08-30 05:30:59
202. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 4.27/5.00 11 2016-08-30 04:57:35
203. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการรายงานการตรวจราชการ 4.27/5.00 11 2016-08-30 04:25:34
204. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องในธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-30 04:04:20
205. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเกิดข้อบกพร่อง/ทุจริต ในสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายใน 4.27/5.00 11 2016-08-29 12:23:15
206. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ มูลเหตุแห่งการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:28:23
207. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกรณีสหกรณ์รับจำหุ้นของสหกรณ์ได้หรือไม่ 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:27:04
208. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเเรงงาน การคิดคำนวนชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายเเรงงาน 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:24:12
209. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกและชำระบัญชีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 4.27/5.00 11 2016-08-29 11:05:05
210. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 4.27/5.00 11 2016-08-29 08:54:59
211. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-29 08:46:46
212. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ประมวลคำแนะนำ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (km2556) 4.27/5.00 11 2016-08-29 06:46:27
213. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ (KM2556) 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:18:35
214. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เรื่องของอายุความ 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:14:44
215. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ (KM2558) 4.27/5.00 11 2016-08-29 05:00:13
216. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-26 05:22:01
217. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน 4.27/5.00 11 2016-08-26 03:53:12
218. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-24 07:02:41
219. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่ควรรู้สำหรับใช้ในการแยกแยะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2016-08-24 06:45:23
220. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องคดีปกครอง 4.27/5.00 11 2016-08-22 05:34:30