บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ 4.27/5.00 11 2019-08-30 17:53:27
122. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 17:46:33
123. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 4.27/5.00 11 2019-08-30 17:44:14
124. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 17:05:43
125. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 16:53:14
126. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 16:52:16
127. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทําบัญชีเบื้องต้น 4.27/5.00 11 2019-08-30 16:12:47
128. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ คู่มือการกาหนดระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 15:56:23
129. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 4.27/5.00 11 2019-08-30 14:43:01
130. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับ 4.27/5.00 11 2019-08-30 13:44:46
131. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 13:27:01
132. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ เทคนิคการให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบในการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-30 11:48:02
133. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน 4.27/5.00 11 2019-08-30 11:36:24
134. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 4.27/5.00 11 2019-08-30 08:40:27
135. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชี 4.27/5.00 11 2019-08-29 16:38:34
136. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-29 15:33:47
137. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 4.27/5.00 11 2019-08-29 14:17:33
138. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-29 11:28:41
139. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-28 13:59:38
140. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เเนวทางปฎิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2019-08-28 09:05:16