บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี 31 2020-08-22 09:39:53
122. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 8 2020-08-21 10:59:39
123. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด 1 2020-08-21 10:43:19
124. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจการสหกรณ์ 0 2020-08-20 16:47:12
125. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการหลังศาลมีคำพิพากษา 2 2020-08-20 09:50:12
126. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน แนวทางการชำระบัญชี 25 2020-08-19 15:38:25
127. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 1 2020-08-19 09:00:18
128. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 1 2020-08-18 14:41:06
129. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ 0 2020-08-14 15:32:14
130. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 3326 2020-08-05 09:27:16
131. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ 1 2020-06-05 15:46:53
132. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 2 2019-10-04 10:47:12
133. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 2019-09-15 00:29:03
134. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีการผิดนัดชำระหนี้ ของ สมาชิก/กรรมการ 1 2019-09-13 16:36:18
135. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ 1 2019-09-12 17:56:03
136. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 0 2019-09-10 11:26:59
137. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ 0 2019-09-10 11:24:52
138. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 2019-09-04 14:52:19
139. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญให้มีประสิทธิภาพ 2 2019-09-02 23:10:05
140. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 19 2019-09-02 21:19:55